Perusta sinäkin oma Blogaaja.fi blogi ilmaiseksi >>
Formula 1 VPN-Suomi

Uusi Blogaaja.fi -blogi

Monikulttuurinen mielenterveystyö

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toimineet Suomessa pitkään kahden kotimaisen kielen ja yhden kulttuurin keskellä. Käytännöt, hoitomuodot ja erilaiset hyväksi todetut toimintatavat sopivat hyvin kantaväestön kulttuuriin ja odotuksiin, mutta erityisesti mielenterveysongelmien ja niiden hoidon suhteen erovaisuuksia eri maiden ja kulttuurien välillä on suuresti. Suomeen tulevien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden myötä on tärkeä pohtia, miten heidän tarpeisiin voidaan vastata ja minkälainen hoito on eri kulttuuritaustaiselle paras mahdollinen ratkaisu.  

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajat sairastuvat yhtälailla mielenterveysongelmiin, mutta heille tarjotut palvelut eivät vastaa hoidon tarvetta. Samalla tutkimusten yhteydessä on huomattu, että maahanmuuttajataustaiset eivät hakeudu yhtä herkästi palveluiden ja avun äärelle. Siinä missä hoitokäytänteitä on kehitettävä vastamaan eri kulttuureista lähtöisin olevia asiakkaita, tulee myös ammattihenkilökuntaa kouluttaa ja tukea erilaisten potilaiden ja heidän läheisten kohtaamisessa ja hoidossa. Kulttuurillisten erojen ja niiden tuntemusten tarve on avainasemassa vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kanssa, kun hoidetaan maahanmuuttajapotilasta ja hänen omaisiaan. Kulttuurillinen empatia korostuu ja edesauttaa ymmärtämään ja yksilöllistämään potilaan saamaa hoitoa.  

Hoitotyössä on hyvä muistaa, että maahanmuuttajia ja monikulttuurista työtä tapahtuu moniulotteisesti. Maahanmuuttaja voi olla kollega, esimies, potilas tai omainen. Erilaisten kulttuurien kohtaaminen, ymmärtäminen ja arvostaminen edellyttää yhteistyötä kaikissa toimijoissa. Kielteisten asenteiden tiedostaminen, myöntäminen ja muuttaminen voi olla kaikille hankalaa, mutta siihen tulee pyrkiä ja rohkaistua.  

Kieliongelmat ja kulttuurierot voivat synnyttää monenlaisia väärinkäsityksiä sekä työyhteisössä, että hoitosuhteessa. Maahanmuuttajat Suomessa tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista, jokainen tulee eri kulttuurista ja puhuvat yhtä tai useampaa eri kieltä. Näkemyserot ja toimintatavat varsinkin hoitotilanteissa voivat olla suuria ja vaativat hoitajalta paljon ammattitaitoa ja ymmärrystä asiakkaan kulttuuritaustasta.  

Mielenterveystyössä korostuu vuorovaikutus ja kommunikaatiotaidot. Työssä korostuu potilas ohjaus, hoitosuhteenrakentaminen ja esimerkiksi perhekeskeiset hoitomenetelmät. Yhteinen kieli voi hoitajan ja potilaan ja myöskin hänen läheisten kohdalla kokonaan puuttua, mikä asettaa jo omat haasteensa. Kun hoitosuhteessa huomataan ”kielimuuri” korostuu erityisesti hoitajan vuorovaikutustaidot ei-verbaaliselta osalta. Läsnäolo, kiireettömyys, ystävällisyys ja luottamuksellisuus voi välittyä hoitajasta, vaikkei yhteistä kieltä olisikaan tai yhteisen kielen kanssa on haasteita.  

Maahamuutto, uusi kulttuuri, uusi yhteisö ja kieli voivat jo aiheuttaa stressiä ja psyykkisiä ongelmia. Erityisesti turvallisen sosiaalisen verkoston puuttuminen ja sen uudelleen rakentaminen uudessa yhteisössä aiheuttaa tutkimusten mukaan stressiä ja maahanmuutto itsessään lisää nuorten riskiä sairastua mielenterveyshäiriöön. Myös eriarvioinen asema yhteiskunnassa, huono taloudellinen tilanne, työ- sekä kouluttautumismahdollisuuksien väheneminen voivat vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen. Maahanmuuton syy voi olla yksi suuri tekijä mielenterveyshäiriöiden synnyssä tai taustatekijänä. Turvapaikanhakijoiden kohdalla on usein taustalla erilaisia kriisitilanteita, joten ei ole harvinaista, että jo Suomeen saavuttaessa he voivat kärsiä erilaisista mielenterveydellisistä ongelmista kuten posttraumaattisesta stressihäiriöstä, masennuksesta tai ahdistushäiriöistä. 

Maahanmuuttajien terveyden edistäminen ja sen ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää niin yksilön kuin myös yhteiskunnan kannalta. Hyvään hoitoon kuuluu myös ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus ja oikeudenmukaisuus. Maahanmuuttajien mielenterveyttä edistäviä keinoja ovat hyvin toteutettu ja suunniteltu maahanmuutto ja yhteiskuntaan integroituminen, hyvät coping-taidot, joustavuus sekä oman osaamisen hyödyntäminen. Hyvän hoidon kannalta on myös tärkeää, että hoitava henkilökunta on ammattitaitoista, työskentely tapahtuu hyvinvointia edistävässä ilmapiirissä sekä keskenäinen avunanto eettisten periaatteiden mukaista.  

Monikulttuuristen potilaiden kohdalla mielestäni hoitaja joutuu kohtaamaan monia kysymyksiä. Eettisestä näkökulmasta nousee esille esimerkiksi kielimuurista johtuvat kommunikaation haasteet. Hoitajan tulisi varmistua, että potilas ja mahdolliset omaiset ovat ymmärtäneet annetun ohjauksen, mutta kielimuurin takia se voi olla hyvin haastavaa. Myös hoitaja voi jäädä pohtimaan, onko hän varmasti ymmärtänyt potilasta oikein ja tarpeeksi kattavasti, rakentuuko hoitosuhde oikein ja turvallisesti. Myös kulttuurierot voivat nostaa hoitajassa paljon erilaisia tunteita ja mietteitä. Monessa kulttuurissa on toimintatapoja ja käytänteitä, mitä länsimaalaisessa yhteiskunnassa ei katsota hyvällä tai voivat olla jopa lain vastaisia ( esimerkiksi sukupuolielinten silpominen ). Tällaisissa tilanteissa hoitajan ammattitaito ja kulttuurisensitiivisyys korostuu. Hoitohenkilökunnan henkilökohtainen kiinnostus muita kulttuureita kohtaan ja oman kulttuurin tunteminen ja sen tarkastelu vähentävät tutkitusti ennakkoluuloja ja parantavat tehdyn työn laatua.  

Lähteet:  

Hämäläinen, Kaisu – Kanerva, Anne – Kuhanen, Carita – Schubert, Carla – Seuri, Tarja. 2017. Mielenterveyshoitotyö. 5.-6. painos. Helsinki: Sanoma Pro  

Keituri, Tanja 2005. Monikulttuurisuus ja eettisyys terveydenhuollossa. Tehy ry. Tehyn julkaisusarja F: 4/2005. Verkkodokumentti. < https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2005/2005_f4_sisus_monikulttuurisuus_ja_eettisyys_terveydenhuollossa._katsaus_hoitoalan_tutkimuksiin_id_1909.pdf > Luettu: 28.1.2018 

Väestöliitto. 2016. Uusi opas maahamuuttaja-asiakkaan kohtaamisiin. Verkkodokumentti. < http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/?x29403=5854341 > Luettu: 28.1.2018 

Suomen Mielenterveysseura. Monikultturisuus. Verkkodokumentti. < https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/monikulttuurisuus > Luettu: 28.1.2018 

Previous

Psykososiaaliset auttamismenetelmät hoitotyössä

Next

Syömishäiriöt

2 Comments

  1. Sara Hintsala

    Hienoa kun otitte asian puheeksi. Hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe!

  2. Riikka R.

    Hieno kirjotus tärkeästä aiheesta! Ja hyvin olette lähteitä käyttäneet. Pidin paljon tuosta ”dialogi” kuvasta. 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ilmaisen julkaisemisen puolesta: Blogaaja.fi